Εγγραφή

 

Για να μπορέσει να ασχοληθεί κάποιος με το άθλημα της σκοποβολής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εγγραφεί σε έναν αθλητικό σκοπευτικό όμιλο ώστε να εκδοθεί από την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος το προσωπικό του Δελτίο Σκοπευτή (ΔΕ.ΣΚ.).

 • Για να γίνετε μέλος στον ΕΣΚΟΘ καταβάλλετε άπαξ 150 € (εγγραφή) και 100 € το χρόνο (συνδρομή).

  Για τους μαθητές / φοιτητές / σπουδαστές ο ΕΣΚΟΘ παρέχει δωρεάν εγγραφή.
 • Για να γίνετε μέλος στον ΟΠΣΘ καταβάλλετε άπαξ 50 € (εγγραφή) και 75 € το χρόνο (συνδρομή).

Με την εγγραφή σας αποκτάτε το δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του ΕΣΚΟΘ – ΟΠΣΘ, αντίστοιχα.

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

 1. Δελτίο Υγείας
  ειδική καρτέλα την οποία παραλαμβάνετε από τον όμιλο και πρέπει να υπογραφεί από Καρδιολόγο βεβαιώνοντας ότι είστε υγιής.
 2. Φωτοτυπίες (2) της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνετε ότι δεν είστε μέλος άλλου σκοπευτικού σωματείου εσωτερικού ή εξωτερικού, ότι δεν τυγχάνετε φυγόποινος ή φυγόδικος, δεν εμπίπτετε σε καμία από τις απαγορευτικές διατάξεις του Ν.2168/93 Αρθρ.18 παραγ.2., δεν εκκρεμεί εις βάρος σας καμία ποινική υπόθεση για παράβαση του άρθρου 18 παρ.2 του ως άνω νόμου και δεν εμπίπτετε σε καμία από τις απαγορευτικές διατάξεις του Ν.2725 (περί ερασιτεχνικού αθλητισμού).
 4. Έξι (6) φωτογραφίες.
 5. Απόδειξη κατάθεσης σαράντα ( 40 ) EURO στην Εθνική Τράπεζα με δικαιούχο τη ΣΚ.Ο.Ε. στο λογαριασμό της ΣΚ.Ο.Ε. GR17 0110 0800 0000 0804 8056 231 για έκδοση ΔΕ.ΣΚ. (πρωτότυπο και φωτοτυπία).
 6. Απόδειξη κατάθεσης πέντε ( 5 ) EURO στην Εθνική Τράπεζα με δικαιούχο τη ΣΚ.Ο.Ε. στο λογαριασμό της ΣΚ.Ο.Ε. GR82 0110 0800 0000 0804 8076 692 για έκδοση ταυτότητας IPSC (πρωτότυπο και φωτοτυπία) – αν επιθυμείτε να ασχοληθείτε και με το άθλημα της πρακτικής σκοποβολής.

Εάν είστε κάτω των 21 ετών:

 1. Δελτίο Υγείας
  ειδική καρτέλα την οποία παραλαμβάνετε από τον όμιλο και πρέπει να υπογραφεί από Καρδιολόγο βεβαιώνοντας ότι είστε υγιής.
 2. Φωτοτυπίες (2) της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τα παιδιά που δεν έχουν ακόμη αστυνομική ταυτότητα.
 3. Υπεύθυνη δήλωση (του κηδεμόνα για άτομα κάτω των 18 ετών) στην οποία δηλώνετε ότι ο γιος/κόρη μου ………………………. δεν είναι μέλος άλλου σκοπευτικού σωματείου εσωτερικού ή εξωτερικού, ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος, δεν εμπίπτει σε καμία από τις απαγορευτικές διατάξεις του Ν.2168/93 Αρθρ.18 παραγ.2., δεν εκκρεμεί εις βάρος του/της καμία ποινική υπόθεση για παράβαση του άρθρου 18 παρ.2 του ως άνω νόμου και δεν εμπίπτει σε καμία από τις απαγορευτικές διατάξεις του Ν.2725 (περί ερασιτεχνικού αθλητισμού).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ότι επιτρέπει την ενασχόληση του/της ενδιαφερομένου/ης με το άθλημα της σκοποβολής.
 5. Έξι (6) φωτογραφίες.
 6. Απόδειξη κατάθεσης δέκα ( 10 ) EURO στην Εθνική Τράπεζα με δικαιούχο τη ΣΚ.Ο.Ε. στο λογαριασμό της ΣΚ.Ο.Ε. GR17 0110 0800 0000 0804 8056 231 για έκδοση ΔΕ.ΣΚ. (πρωτότυπο και φωτοτυπία).
 7. Απόδειξη κατάθεσης πέντε ( 5 ) EURO στην Εθνική Τράπεζα με δικαιούχο τη ΣΚ.Ο.Ε. στο λογαριασμό της ΣΚ.Ο.Ε. GR82 0110 0800 0000 0804 8076 692  για έκδοση ταυτότητας IPSC (πρωτότυπο και φωτοτυπία) – αν επιθυμείτε να ασχοληθείτε και με το άθλημα της πρακτικής σκοποβολής.